Wir verwenden Cookies auf unserer Website, um Ihnen ein Höchstmaß an Serviceleistungen zu bieten, einschließlich maßgeschneiderter Dienstleistungen. Wenn Sie die Website nutzen, ohne Ihre Cookie-Einstellungen zu ändern, werden diese auf Ihrem Endgerät abgelegt. Detaillierte Informationen finden Sie unter SCHUTZ DER PRIVATSPHÄRE UND VERWENDUNG VON COOKIES. OK, verstanden
home | site map
      


 

Statut

STATUT

ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ „SZLAK PIASTOWSKI”

Kierując się interesem publicznym, w celu rozwoju gospodarki turystycznej w Województwie Wielkopolskim i w Województwie Kujawsko – Pomorskim tworzy się stowarzyszenie pod nazwą:

„Organizacja Turystyczna Szlak Piastowski”

zwane w dalszej części „Stowarzyszeniem”

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.-Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U Nr 79, poz. 855 z 2001), ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej ( Dz.U.Nr.62 z 1999, poz.689 z późniejszymi zmianami), oraz niniejszego statutu.

Stowarzyszenie jest zarejestrowanym stowarzyszeniem i ma osobowość prawną.

§ 2

Pełna nazwa stowarzyszenia brzmi: Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski”.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gniezno

2. Teren działania obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

§ 4

Stowarzyszenie tworzone jest na czas nieokreślony

§ 5

Stowarzyszenie używa swojego symbolu, barw oraz pieczęci.

Rozdział 2. Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 6

Celem działalności Stowarzyszenia jest w szczególności:
 1. kreowanie wizerunku regionu jako obszaru atrakcyjnego turystycznie
 2. integracja gmin , powiatów i innych podmiotów działających w zakresie turystyki
 3. zwiększanie liczby turystów odwiedzających region,
 4. działanie na rzecz wzrostu wpływów z turystyki,
 5. koordynacja wszelkich działań promocyjnych na obszarze działania członków stowarzyszenia
 6. promocja atrakcji, obiektów i produktów turystycznych zlokalizowanych na terenie działania stowarzyszenia
 7. tworzenie i rozwój markowych produktów turystycznych,
 8. działanie na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej,
 9. tworzenie i rozwijanie systemu informacji turystycznej na terenie działania stowarzyszenia. § 7
Podstawowe zadania Stowarzyszenia to w szczególności:
 1. promocja turystyczna regionu w kraju i za granicą poprzez: a) realizację akcji i kampanii promocyjnych regionu w zakresie obszaru działania stowarzyszenia

  b) organizowanie prezentacji potencjału turystycznego regionu na targach i wystawach turystycznych;

  c) organizowanie imprez promocyjnych;

  d) publikację wydawnictw i materiałów promocyjnych;

  e) opracowywanie rocznych kalendarzy imprez kulturalnych i turystycznych

  f) organizację wizyt studialnych dziennikarzy polskich i zagranicznych oraz przedstawicieli touroperatorów.

 2. doskonalenie kadr turystycznych poprzez organizację seminariów, warsztatów i szkoleń,
 3. tworzenie i prowadzenie systemu informacji turystycznej o regionie
 4. tworzenie, rozwój i promocja lokalnych produktów turystycznych,
 5. podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia jakości oferty turystycznej w regionie
 6. prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej i około turystycznej regionu
 7. realizacja programów i projektów turystycznych w oparciu o środki i fundusze krajowe i UE
 8. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotami działającymi w zakresie turystyki, w szczególności z lokalnymi i regionalnymi organizacjami turystycznymi Województwa Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego oraz Polską Organizacją Turystyczną
 9. podejmowanie wszelkich innych form służących realizacji zadań statutowych.
§ 8

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, w następującym zakresie wg. kodów PKD:

22.11.Z Wydawanie książek

22.12.Z Wydawanie gazet

22.13.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych

22.15.Z Działalność wydawnicza pozostała

52.47.A Sprzedaż detaliczna książek

52.47.B Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych

52.48.G sprzedaż detaliczną artykułów nieżywnościowych, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana

55.23.Z Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane

63.30.A Działalność organizatorów turystyki

63.30.B Działalność pośredników turystycznych

63.30.C Działalność agentów turystycznych

63.30.D Działalność turystyczna pozostała

70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek

70.32.Z Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie

72.21.Z Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania

72.22.Z Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała

72.30.Z Przetwarzanie danych

80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

72.40.Z Działalność związana z bazami danych

72.60.Z Działalność związana z informatyką, pozostała

74.87.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw

74.40.Z Reklama

74.81.Z Działalność fotograficzna

91.33.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

92.31.E Działalność galerii i salonów wystawienniczych

92.32.Z. Działalność obiektów kulturalnych

92.72.Z Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

Rozdział 3. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1. Zwyczajnych,
 2. Wspierających
 3. Honorowych
§ 10

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być jednostki samorządu terytorialnego; gminy, powiaty i województwa, stowarzyszenia oraz wszelkie osoby fizyczne i prawne.

2. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które zadeklarują pomoc przy realizacji celów statutowych. Stowarzyszenia.

3. Członkami honorowymi mogą zostać osoby fizyczne i prawne, które swoją dotychczasową postawą w sposób szczególny zasłużyły się dla rozwoju turystyki.

4. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały

§ 11

1. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego

2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu.

O podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.

3. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o wpis do ewidencji Stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o wpisie Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego

§ 12

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
 1. uczestniczyć w walnych zebraniach Stowarzyszenia i brać udział w głosowaniu,
 2. wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,
 3. zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Stowarzyszenia oraz żądać informacji o sposobie ich załatwienia,
 4. korzystać z majątku Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia,
2. Postanowienia wymienione w ust. 1 pkt. 3) – 4) stosuje się także do członków honorowych i wspierających; ponadto członkowie ci mają prawo uczestniczyć w walnych zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 13

1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
 1. troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia,
 2. brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia,
 3. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
2. Do obowiązków członków zwyczajnych Stowarzyszenia należy także regularne opłacanie składek Członkowskich, a członków wspierających – spełnienia zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 14

Członkostwo ustaje na skutek:
 1. Wystąpienia członka ze Stowarzyszenia zgłoszone pisemnie do Zarządu Organizacji,
 2. Wykreślenia z rejestru członków,
 3. Wykluczenia.
Wykreślenie z rejestru członków następuje w przypadku:
 1. Śmierci członka lub ustania osoby prawnej,
 2. Nie spełnienia wymogów statutowych,
 3. Nie brania udziału w pracach stowarzyszenia,
 4. Zalegania z płatnością składek przez okres 6 miesięcy i mimo wezwania świadczenia tego nie spełnia
Wykluczenie członka może nastąpić gdy z jego winy dalsze pozostawanie w Stowarzyszeniu nie da się pogodzić z postanowieniami statutu lub zasadami współżycia społecznego.
O posiedzeniu Zarządu, którego przedmiotem będzie skreślenie lub wykluczenie członków Zarząd zawiadamia zainteresowanego z 14 dniowym wyprzedzeniem.
Od uchwały Zarządu wykreślonemu lub wykluczonemu członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od daty doręczenia uchwały
Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą członków zwyczajnych i wspierających.
Nie przewiduje się zawieszania w prawach członków zwyczajnych i wspierających.
Rozdział 3. Organy Stowarzyszenia.

§ 15

Organami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie, zwane dalej Zgromadzeniem,

2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem,

3. Komisja Rewizyjna – jako organ kontroli wewnętrznej,

§ 16

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Każdy członek stowarzyszenia ma w Zgromadzeniu jeden głos

3. Zgromadzenie na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera, w głosowaniu jawnym, ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

4. Przewodniczący organizuje pracę Zgromadzenia i prowadzi jego obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, zadania Przewodniczącego wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

5. Funkcji, o której mowa w ust. 3 nie można łączyć z funkcją członka Zarządu,

§ 17

1. Zgromadzenie jest organem stanowiącym Stowarzyszenia,

2. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia należy:
 1. ustalenie kierunków działań Stowarzyszenia
 2. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Zarządowi,
 3. tworzenie jednostek organizacyjnych i pomocniczych, ich likwidacja lub przekształcenie oraz określenie ich zadań,
 4. wybór i odwołanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
 5. powoływanie i odwoływanie Skarbnika Stowarzyszenia, który może być równocześnie głównym księgowym,
 6. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Stowarzyszenia przekraczających zakres zwykłego Zarządu,
 7. ocena działalności Zarządu
 8. ustalanie wysokości składek członkowskich
 9. powoływanie komisji do wykonania określonych zadań
§ 18

1. Zgromadzenie obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.

2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje Zarząd jako sprawozdawcze raz do roku a jako sprawozdawczo-wyborcze raz na cztery lata.

3. Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia zwołuje, do czasu wyboru Przewodniczącego, Komitet Założycielski, a prowadzi jego obrady Przewodniczący Komitetu Założycielskiego

4. Posiedzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd na wniosek:
w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

5. O posiedzeniu zwyczajnym zawiadamia się wszystkich członków Zgromadzenia, co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. Zawiadomienie o posiedzeniu powinno zawierać: miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia posiedzenia oraz projekt porządku obrad. Do zawiadomienia dołącza się materiały na posiedzenie.

6. W przypadku posiedzenia nadzwyczajnego – zawiadomienie wszystkich członków Zgromadzenia musi nastąpić, conajmniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad

7. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący Zgromadzenia i protokolant.

§ 19

1. Uchwały Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Zgromadzenia, z wyjątkiem uchwały przyjmującej statut stowarzyszenia podejmowanej bezwzględną większością głosów w obecności conajmniej ½ ogólnej liczby członków stowarzyszenia.

2. Jeśli w posiedzeniu nie uczestniczy ½ ogólnej liczby członków, Zarząd zawiadamiając pisemnie wszystkich członków stowarzyszenia, zwołuje posiedzenie w drugim terminie, na którym uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych członków stowarzyszenia

§ 20

1. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie spośród jego członków w głosowaniu tajnym na okres 4 lat.

2. Zarząd składa się z 5 - 9 osób, w tym Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Skarbnika, Sekretarza oraz członków.

§ 21

1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Posiedzenie Zarządu zwołuje i prowadzi jego obrady Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego,

3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 22

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
 1. reprezentowanie Stowarzyszenia, na zewnątrz,
 2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia, pomiędzy Walnymi Zebraniami Stowarzyszenia,
 3. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
 4. zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia, w ramach uchwalonego budżetu,
 5. zwoływanie Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
 6. powoływanie członków Rady Programowej,
 7. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 8. powoływanie biura Stowarzyszenia,
 9. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych i pomocniczych stowarzyszenia
 10. opracowanie regulaminu pracy Zarządu,
 11. określenie zakresu pracy biura Stowarzyszenia i nadzór nad nim,
 12. przyjmowanie nowych członków, wykreślanie z rejestru członków i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
 13. określenie sposobu pobierania składek członkowskich,
§ 23

1. Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Zarządu, jednostek organizacyjnych i pomocniczych.

2. Organizację Biura Zarządu, jednostek organizacyjnych i pomocniczych określa regulamin zatwierdzony przez Zgromadzenie.

§ 24

1. Przewodniczący Zarządu:
 1. organizuje pracę Zarządu,
 2. kieruje bieżącymi sprawami Stowarzyszenia,
 3. reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,
 4. wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników biura Zarządu oraz kierowników jednostek organizacyjnych i pomocniczych, Stowarzyszenia.

2. W sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu stowarzyszenia, przewodniczący Zarządu podejmuje czynności należące do kompetencji Zarządu.

3. Czynności podjęte w trybie, o którym mowa w ust. 2 podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu

§ 25

1. Zgromadzenie powołuje Komisje ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy, w tym Komisję Rewizyjną,

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 osób – członków Stowarzyszenia, wybieranych i odwoływanych przez Zgromadzenie, w tym Przewodniczącego oraz członków

3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu, a także osoby spoza Zgromadzenia,

4. Zadania i tryb prac Komisji, z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej, wyznacza Zgromadzenie w drodze uchwały,

5. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata

§ 26

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrola działalności Zarządu oraz jednostek organizacyjnych i pomocniczych Stowarzyszenia,
 2. opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Stowarzyszenia,
 3. występowanie z wnioskiem do Zgromadzenia w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarządowi,
 4. wykonywanie innych zadań zleconych przez Zgromadzenie w zakresie kontroli,
2. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb,

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności Przewodniczącego i co najmniej dwóch członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi obrady Przewodniczący, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego członek Komisji.

5. O posiedzeniu Komisji należy zawiadomić pisemnie wszystkich jej członków, conajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie zawiera projekt porządku obrad.

6. Do posiedzeń innych stałych i doraźnych komisji oraz trybu podejmowania uchwał stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 4 – 5.

§ 27

1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę na podstawie pisemnego upoważnienia Przewodniczącego komisji, w co najmniej dwuosobowym zespole kontrolnym.

2. Z czynności kontrolnych zespół kontrolny sporządza protokół kontroli w terminie 7 dni od zakończenia kontroli. Protokół podpisują członkowie zespołu oraz przedstawiciel kontrolowanej jednostki. Przedstawiciel kontrolowanej jednostki może wnieść w terminie 7 dni od podpisania protokołu zastrzeżenia do protokołu.

3. Komisja Rewizyjna na podstawie protokołu kontroli oraz po zapoznaniu się z zastrzeżeniami, o których mowa w ust. 2 sporządza i kieruje do kontrolowanej jednostki i Zarządu Stowarzyszenia wystąpienie pokontrolne zawierające wnioski i zalecenia dotyczące usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Przedstawiciel kontrolowanej jednostki, do której zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest obowiązany zawiadomić Komisję Rewizyjną o sposobie realizacji wniosków i zaleceń, z zastrzeżeniem ust. 5

4. Kontrolowana jednostka, w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, może odwołać się do Zgromadzenia. Rozstrzygnięcie Zgromadzenia jest ostateczne.

5. Komisja Rewizyjna najpóźniej do dnia 31 stycznia roku następnego składa Zgromadzeniu roczne sprawozdanie z przeprowadzonych w poprzednim roku kontroli, w tym kontroli wykonania budżetu.

Rozdział III. Majątek Stowarzyszenia

§ 28

Majątek Stowarzyszenia składa się:

1. ze składek przekazywanych przez poszczególnych członków Stowarzyszenia,

2. z majątku nabytego z własnych środków lub w toku działalności Stowarzyszenia,

§ 29

Majątek Stowarzyszenia jest odrębny od majątku członków.

§ 30

Dochodami Stowarzyszenia są:
 1. wpływy z majątku Stowarzyszenia,
 2. dotacje i subwencje,
 3. spadki, darowizny i zapisy,
 4. dochody z działalności gospodarczej,
 5. inne dochody
§ 31

Stowarzyszenie korzysta z majątku członków na zasadach dzierżawy, najmu lub użytkowania,

§ 32

1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie zarządzania mieniem składają Przewodniczący Zarządu i jeden członek Zarządu, a w razie nieobecności Przewodniczącego Zarządu, Zastępca Przewodniczącego i członek Zarządu

2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika.

3. Do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Stowarzyszenia upoważniony jest jednoosobowo Przewodniczący Zarządu.

Rozdział 4. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 33

1. Zmiany statutu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego uchwalania,

2. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały walnego zgromadzenia bezwzględną większością głosów, w obecności conajmniej 2/3 ogólnej liczby członków,

§ 34

Likwidację Stowarzyszenia przeprowadza likwidator wyznaczony przez Zarząd.

Działalność biura PCIT finansowana z dotacji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i z dotacji Urzędu Miasta Gniezno