Wir verwenden Cookies auf unserer Website, um Ihnen ein Höchstmaß an Serviceleistungen zu bieten, einschließlich maßgeschneiderter Dienstleistungen. Wenn Sie die Website nutzen, ohne Ihre Cookie-Einstellungen zu ändern, werden diese auf Ihrem Endgerät abgelegt. Detaillierte Informationen finden Sie unter SCHUTZ DER PRIVATSPHÄRE UND VERWENDUNG VON COOKIES. OK, verstanden
home | site map
      


 

Motorwassersport

Uchwała nr XIX/204/2008

Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

z dnia 24 czerwca 2008r.

 


w sprawie: wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Powiatu Gnieźnieńskiego.

 

 

Na podstawie art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz.150 ), oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala, co następuje:

 

§1

 

Wprowadza się zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na wszystkich jeziorach położonych w granicach Powiatu Gnieźnieńskiego, z zastrzeżeniem § 3 i 4. 

 

§2

 

Zakaz obowiązuje w ciągu całej doby i przez cały rok.

 

§3

 

 Zakaz, o którym mowa w § 1 nie dotyczy:

Policji, Pogotowia Ratunkowego, Gospodarstw Rybackich, Straży Pożarnej, Straży Rybackiej, Straży Miejskiej, Lasów Państwowych, wodnych służb ratowniczych i służb ochrony środowiska - podczas wykonywania czynności służbowych.

Statków spacerowych w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej (Dz. U z 2001 r. Nr 5, poz. 43 ze zmianami).

Klubów i organizacji sportowych podczas zawodów, regat żeglarskich i imprez związanych ze sportami wodnymi przy wykorzystaniu łodzi do asekuracji zawodników- po uprzednim uzgodnieniu i zgłoszeniu imprezy we właściwym urzędzie gminy - pod następującymi warunkami:

-         pływanie w godzinach od 10.00-18.00,

-         w odległości nie mniejszej niż 50 m od brzegu jeziora oraz kąpielisk ,

-         pływanie na średnim obciążeniu silnika z prędkością max. do 20 km/h

Jachtów żaglowych pływających na silniku pomocniczym podczas manewrów podchodzenia i odchodzenia od pomostów i brzegów jezior.

 

§4

 

Na następujących jeziorach:

Jezioro Popielewskie, J. Kamienieckie, J. Szydłowskie - Gmina Trzemeszno

Jezioro Świniarskie - Gmina Kłecko

dopuszcza się używanie jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi, przy spełnieniu określonych poniżej warunków:

1)     w okresach : od 1 czerwca do 30 września każdego roku,

2)     w godzinach: od 10.00 do 18.00 (z zastrzeżeniem ślizgacze i skutery wodne
w godzinach od 11.00-17.00),

3)     w odległości nie mniejszej niż 50 m od brzegu jeziora oraz kąpielisk,

4)     pływanie na średnim obciążeniu silnika z prędkością max. do 20 km/h.

 

§5

 

W uzasadnionych przypadkach Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego, na wniosek zainteresowanego, może wydać okresowe zezwolenie na używanie jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach o których mowa w §1.

 

§6

 

1.         Wprowadzenie zakazu polega oznakowaniu poprzez ustawienie tablic  
  informacyjnych.

2.         Zobowiązuje się użytkowników (administratorów) jezior do oznakowania strefy objętej zakazem używania jednostek pływających.

 

§7

 

Naruszenie zakazu określonego w § 1 oraz ograniczeń określonych w § 4 stanowi wykroczenie i podlega orzecznictwu Sądu Rejonowego.

 

§8

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

­§9

 

Traci moc Uchwała nr XV/117/2004 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 25 marca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004r. Nr 70, poz. 1553).

                       

§10

 

 Uchwała została wydana na czas określony i obowiązuje do 31.12.2009r.

 

§11

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

                                                                                  Przewodnicząca Rady Powiatu

 

                                                                                   Danuta Winiarska

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIX/204/2008

Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

z dnia 24 czerwca 2008r.

                                              

 

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska Rada Powiatu posiada kompetencje do ograniczenia bądź zakazania użytkowania jednostek pływających na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.

            Celowość podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z rozwoju ruchu turystycznego oraz konieczności ochrony przyrody.

Uchwała ma na celu pogodzenie interesów zarówno mieszkańców powiatu, jak
i wypoczywających nad jeziorami oraz użytkowników sprzętu motorowodnego,
a także przede wszystkim ochronę środowiska przyrodniczego na tych terenach.

            Rozwój ruchu turystycznego stwarza potrzebę zapewnienia racjonalnych warunków wypoczynku. Jednym z istotnych czynników uciążliwości dla otoczenia na terenach rekreacyjnych jest hałas. Postanowienia niniejszej uchwały zmierzają do ograniczenia nadmiernego hałasu, powodowanego używaniem sprzętu motorowodnego, a także do zapewnienia bezpieczeństwa wypoczywającym nad jeziorami. Wprowadzenie zakazu i ograniczeń przewidzianego uchwałą będzie zapobiegać naruszaniu równowagi przyrodniczej i wywoływaniu w wodach zmian niekorzystnych dla środowiska roślinnego, a przede wszystkim zwierzęcego. Ograniczenie lub zakaz używania sprzętu motorowodnego umożliwia ochronę walorów krajobrazowych oraz wypoczynkowych środowiska przyrodniczego, a także zabezpieczenie jezior przed zanieczyszczeniem.

            Uchwała podaje sprecyzowany wykaz jednostek pływających, których zakazy nie dotyczą. Są to jednostki pływające, których użycie konieczne jest do celów bezpieczeństwa publicznego lub do utrzymania cieków i zbiorników wodnych tj. Policja, Pogotowie Ratunkowe, Gospodarstwa Rybackie, Straż Pożarna, Straż Rybacka, Straż Miejska, Lasy Państwowe, wodne służb ratownicze i służb ochrony środowiska - podczas wykonywania czynności służbowych oraz statki spacerowe
w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas organizacji imprez sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, regat żeglarskich wykaz ten po spełnieniu warunków określonych w § 3 pkt 3 poszerzono również o kluby i organizacje sportowe, które podczas zawodów i imprez związanych ze sportami wodnymi mogą wykorzystywać łodzie do asekuracji zawodników.

            W celu możliwości rozwoju aktywnej turystyki, jakim jest uprawianie sportów motorowodnych oraz pogodzenia interesów wszystkich korzystających z różnych form wypoczynku dopuszczono- pod warunkami określonymi w § 4 (tj. ograniczając termin, czas, prędkość, odległości od linii brzegowej), niektóre akweny do używania na ich wodach jednostek pływających z napędem spalinowym.

Jeziora i warunki korzystania z nich zostały ustalone na podstawie:

1)       szerokiej konsultacji - odbyła się otwarta debata, w której uczestniczyli przedstawiciele gmin powiatu gnieźnieńskiego, dzierżawcy jezior, użytkownicy jezior, przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego Poznań, Koła Wędkarskie, przedstawiciele wędkarzy, przedstawiciele PTTK Gniezno oraz Gnieźnieńskiego Klubu Turystki Wodnej „Horyzont”, organizacje turystyczne, wodne służby ratownicze i służb ochrony środowiska, 

2)       pisemnych opinii, informacji i wniosków zebranych po debacie od zainteresowanych podmiotów,

3)       wcześniej obowiązujących przepisów dotyczących tzw. "stref ciszy" na tych jeziorach. 

             Nie ulega wątpliwości, że priorytetowym celem podjęcia niniejszej uchwały jest ochrona środowiska przyrodniczego głównie przed hałasem i zanieczyszczeniami.

     W związku z powyższym uchwałę podjęto na czas określony do 31.12.2009r. W tym czasie będą prowadzone na bieżąco obserwacje, zbierane opinie i informacje od gmin, mieszkańców, dzierżawców, wędkarzy, użytkowników jezior, wodnych służb ratowniczych i służb ochrony środowiska w zakresie funkcjonowania oraz przestrzegania ograniczeń i zakazów.

      Po tym okresie ponownie przeanalizowana zostanie lista jezior na których obowiązują w/w zakazy i ograniczenia.

      Niniejsza uchwała wprowadzająca ograniczenia w używaniu jednostek pływających z napędem spalinowym jest pogodzeniem interesów wszystkich korzystających ze śródlądowych wód powierzchniowych Powiatu Gnieźnieńskiego.

Treść stanowi kompromisowe rozwiązanie uwzględniające ochronę flory i fauny jezior oraz interesy użytkowników jezior i istniejącej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz rozwój aktywnej turystyki jakim jest uprawianie sportów wodnych.

            Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

 

Działalność biura PCIT finansowana z dotacji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i z dotacji Urzędu Miasta Gniezno